fbpx
 

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost Stromovny s.r.o., IČ: 09059890, plátce DPH, se sídlem Lidická tř. 179/47, 370 01 České Budějovice, zapsaná v oddílu C vložce 29781 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje za níže uvedených podmínek fyzické nebo právnické osobě (dále jen „klient“) pobyt ve stromovém domku (dále jen „Služby“). 
 2. Vztah Poskytovatele s Klientem shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále rovněž „VOP“ nebo „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo technické podmínky užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na webových stránkách www.stromovny.cz
 3. Tyto podmínky představují návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) určený klientovi. Zadáním požadovaných registračních údajů na stránce www.stromovny.cz a přijetím podmínek poskytování služeb přijme zákazník návrh poskytovatele ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku, čím mezi poskytovatelem a klientem dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu těchto podmínek (dále jen „smlouva“).

II. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

 1. Klient si objednává služby ve vyhlídkovém posedu požadavkem na rezervaci, který provede přes rezervační rozhraní na internetových stránkách. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou:
  1. jméno a příjmení klienta, 
  2. adresa trvalého bydliště, 
  3. telefon, 
  4. e-mail,
  5. v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, 
  6. termín čerpání služeb. 
 2. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu slouží pouze pro uzavíraný smluvního vztah mezi poskytovatelem a klientem a řídí se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny na: www.stromovny.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.
 3. Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci poskytovatelem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a Stromovny s.r.o. smluvní vztah. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit poskytovateli smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a poskytovatel potvrdil.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Klient prohlašuje a zaručuje, že 
  1. je plně způsobilý k právním úkonům,
  2. se před zahájením užívání služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  3. bude služby používat pouze k účelu, k němuž jsou určeny,
  4. se nebude v souvislosti s užíváním služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání.
 2. Klient je povinen se řídit pokyny k užívání vyhlídkového posedu a bezpečnostními pokyny. 
 3. Klient má právo být dostatečně a úplně informován poskytovatelem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, poskytovatelem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII. a reklamovat vady poskytovaných služeb.
 4. Klient je povinen úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit poskytovateli v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat poskytovatelem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalostí kontaktovat neprodleně poskytovatele.
 5. Poskytovatel je povinen poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby a při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.
 6. Poskytovatel je povinen v případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok poskytovatele na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

 1. Platný ceník poskytovaných služeb je uveden na webových stránkách www.stromovny.cz
 2. Úhrada služeb proběhne vždy skrze platební bránu či službu PayPal.
 3. Poskytoval je plátce DPH a ceny jsou uvedeny včetně sazby DPH.

V. Potvrzení pobytu

 1. K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené poskytovatelem e-mailem. Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně poskytovatele e-mailem na adrese: barca@stromovny.cz.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 100 % z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

VI. Nástup, kauce a pokuty

 1. Ubytování probíhá vždy od 15:30 samostatně, dle instrukcí, které přijdou klientovi s dostatečným předstihem emailem. Check-out je nejpozději v 11:30 následujícího dne.
 2. Klient bere na vědomí, že ve vyhlídkovém posedu není povoleno jakékoliv zvíře.
 3. Poskytoval je oprávněn účtovat klientům následující pokuty:
  1. za kouření v budově 2 500 Kč, 
  2. zvíře 2 500 Kč v případě, že nebyla přiobjednána doplňková služba „Přijedu s pejskem“,
  3. rozdělávání ohně mimo vyznačená místa 5 000 Kč,
  4. jakákoliv jiná nepovolená manipulace s ohněm 5 000 Kč.

VII. Stornovací podmínky

 1. Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno elektronickou formou na email barca@stromovny.cz.
 2. Storno podmínky ubytování ve Stromovnách v případě, že nejsou dohodnuty individuálně:
  1. do 30 dní před příjezdem 0 % z celkové částky za ubytování,
  2. 29 – 14 dní před příjezdem 50 % z celkové částky za ubytování,
  3. 13 – 5 dní před příjezdem 75 % z celkové částky za ubytování,
  4. méně jak 4 dni před příjezdem 100 % z celkové částky.

VIII. Vouchery

 1. Platnost ubytovacího voucheru je 365 dní od vystavení faktury.
 2. Každý voucher je vybaven unikátním kódem, který slouží k vytvoření rezervace na webu www.stromovny.cz.
 3. Voucher není možné dále přeprodávat.
 4. Ubytovací voucher je možné po individuální domluvě možné za poplatek prodloužit.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Osobními údaji se rozumí informace o klientovi, na základě kterých lze klienta přímo či nepřímo identifikovat.
 2. V souladu s poskytováním služby vyžaduje poskytovatel v rámci objednávky/rezervace povinné osobní údaje. Veškerá práva klienta, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem poskytovatel zpracovává osobní údaje, naleznete na webových stránkách www.stromovny.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.
 3. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení klienta zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje klienta způsobem, který by byl v rozporu s těmito VOP.
 4. Provedením objednávky/rezervace udělí klient v rámci samostatného souhlasu informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto VOP poskytovateli jako správci, za účelem identifikace klienta při využití služby. Klient dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů, zejména cílení reklamy a zasílání obchodních sdělení.
 5. Klient uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 3 (tří) let, neodvolá-li svůj souhlas klient dříve. Tím není dotčena povinnost poskytovatele zpracovávat osobní údaje klienta po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy v souladu s nimi.
 6. Správce je oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Seznam uvedených osob je k dispozici v sídle poskytovatele.
 7. Klient bere na vědomí, že poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv poskytovatele, nebo k ochraně osobní bezpečnosti klientů nebo třetích osob.
 8. Každý z klientů je povinen se před odesláním objednávky/registrace služby seznámit se zásadami ochran osobních údajů a se zpracováním svých osobních údajů vyjádřit svůj souhlas. Souhlas je nutné vyjádřit přímo zaškrtnutím políčka souhlasím se zpracováním osobních údajů a kliknutím souhlas potvrdit. Pokud klient souhlas neudělí, objednávka/registrace nebude provedena a služby mu nebudou poskytnuty.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.
 2. Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle uvedených podmínek.
 3. Platbu lze provést v hotovosti nebo převodem na účet. Platbu nelze provést platební kartou na místě.
 4. Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 15. 10. 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mezi poskytovatelem a klientem mohou být individuálně upraveny výlučně písemnou formou.